PUBLIKACJE .
Tomasz Stępnik
 1993 
Z badań nad osadnictwem w rejonie Starego Miasta w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania nr 3-4, s. 336-342.
 1995 
Skład taksonomiczny węgli drzewnych z osady nawodnej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1)., Acta Universitatis Nicolai Copernici, archeologia XXIV, z. 287, s. 103-106.
 1996 
Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego, Studia Lednickie, t. 4, s. 261-296.
 1996 
Zewnętrzny mur obronny miasta przy zbiegu ulic Stawnej i Garbary, Kronika Miasta Poznania, z. 1:1996, s. 152-158.
 1996 
Baszta armatnia przy ulicy Koziej, Kronika Miasta Poznania, z. 1:1996, s. 261-263
 1997 
Średniowieczny most-grobla z Góry, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1 – w świetle badań dendrologicznych, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. VIII, s. 183-191.
 2001 
Skład taksonomiczny prób drewna i węgli drzewnych z Kowalewka, stan. 12, gm. Oborniki (W:) Kowalewko 12, cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego t II Wielkopolska, cz. 3.
 2003 
Oznaczenia taksonomiczne próbek dendrologicznych, (w:) Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A., t. 3, Grabek, stan. 9; Zabrzezie stan. 1, red. L. Czerniak, Poznań 2003.
 2003 
Analiza prób dendrologicznych ze stanowiska Zabrzezie, gm. Rząśnia, stan. 3 (W:) Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A., t. 4, Zabrzezie stan. 3, red. M. Chłodnicki, Poznań.
 2003 
Las w kulturze średniowiecznej Wielkopolski, autoreferat doktorski, Folia Praehistorica Posnaniensia t. X/XI, s. 341-344.
 2005 
Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska w Stroszkach, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 40, s. 402.
 2006 
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych z obiektów wziemnych. Podstawy oceny funkcjonalnej (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka t. I, s. 265-268.
 2007 
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 65 przy ul. Drukarskiej w Koninku, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. VIII, s. 185-198.
 2007 
Przedmioty metalowe, (w:) Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny, Poznań, s. 173-188.
 2007 
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka t. II, s. 249-255.
 2007 
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych ze stan. 42 (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka t. III, s. 371-373.
 2008 
Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Kramarskiej w Poznaniu w 2004 r., Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. IX, s. 195-211.
 2008 
Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Za Bramką w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. IX, s. 213-228.
 2008 
Rycerze okrągłego stożka, Archeologia Żywa nr 1(40), s. 37-39.
 2009 
Elitarne cmentarzysko z przełomu XI/XII wieku w Koninku, stan. 65, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XV, s. 265-304.
 2009 
Cmentarz elit, Archeologia Żywa nr 1(41), s. 26-29.
 2009 
W malowanym Chróstniku, Archeologia Żywa nr 2(42), s. 25-28.
 2009 
Groble z Żuławki Małej w świetle analizy dendrologicznej, [w:] Późnoneolityczny węzeł komunikacyjny w strefie środkowej Noteci (Żuławka Mała, gm. Wyrzysk), red. J. Rola, Poznań, s. 120-126.
 2009 
Ruiny Koloseum w Al-Dżam, Archeologia Żywa nr 3(43), s. 4-5.
 2009 
Koniec świata w gminie Duszniki, Archeologia Żywa nr 3(43), s. 34-37.
 2009 
Przygoda z wrakami Bałtyku, Archeologia Żywa nr 4(44), s. 58-61.
 2009 
Pogańska dzikość w kościele, Archeologia Żywa nr 5(45), s. 4-5.
 2009 
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Podrzewia stan. 33, gm. Duszniki, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. X, s. 157-168.
 2009 
Oznaczenia taksonomiczne próbek dendrologicznych (w:) Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A., t. 6, Zielęcin stan. 5, red. J. Bednarczyk, M. Ignaczak, Poznań, s. 149.
 2010 
Jak Pan Spławski Jaryszki najechał, Archeologia Żywa nr 2(48), s. 24-27.
 2010 
Droga do Sudanu, Archeologia Żywa nr 3(49), s. 10-14.
 2010 
Badania archeologiczne na stan. 19 w Szamotułach, woj. wielkopolskie. Budynek plecionkowo-słupowy oraz fragment osady sezonowej z epoki brązu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XI, s. 39-52.
 2010 
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Chróstniku stan. 1, gm. Lubin, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. VII, s. 39-80.
 2010 
Militaria z późnośredniowiecznego gródka stożkowatego i osady w Żernikach-Jaryszkach, Acta Militaria Mediaevalia, t. VI, s. 145-171.
 2010 
Skład taksonomiczny prób drewna i węgli drzewnych ze stan. 5 w Rożniatowie Kolonii i stan. 2 w Kozankach Podleśnych (w:) Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Via Archeaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t. 1, red. J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 681-682.
 2010 
Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska 12 w Wilanowie, pow. Grodzisk Wlkp., woj. wielkopolskie (sezony 2006-2007), Slavia Antiqua, tom. LI, s. 212-215.
 2011 
Wczesnośredniowieczna osada w Wielkiej Wsi, stan. 9, gm. Buk, pow. poznański, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XII, s. 179-200.
 2011 
Skład taksonomiczny prób drewna pobranych ze studni (w:) Janów, stanowisko 21, osada wielokulturowa. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2. Via Archaeoligica Posnaniensis, t. 2, red. J. Bednarczyk, s. 305-307.
 2011 
Skład taksonomiczny prób drewna i węgli drzewnych ze stan. 28 w Juszkowie-Rusocinie (w:) Wielokulturowa osada w Juszkowie-Rusocinie, gm. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie stan. 28. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1. Via Archaeologica Posnaniensis t. 3, red. J. Bednarczyk, A. Romańska, s. 269-272.
 2011 
Drewniane okładziny rękojeści mieczy (w:) Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza. Biblioteka Studiów Lednickich t. 3, red. A. M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło, Dziekanowice-Lednica, s. 71-79.
 2011 
Analiza drewna z osady czekana z Wiciny, (w:) Wicina. Katalog zabytków metalowych, red. Alina Jaszewska, "Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza" - zeszyt 5, s. 315-316.
 2011 
Analiza drewna z osady topora (w:) Michalak A., Wawrzyniak P., Nowożytny topór z Kożuchowa, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. VIII, aneks, s. 163-164.
 2011 
Ekspertyza dendrologiczna węgli drzewnych z Białkowa, pow. żarski, stanowisko 1 (sezon 2003) - aneks 2, (w:) Krzyszowski A., Ratownicze badania cmentarzyska kultury łużyckiej w Białkowie (stan. 1), gm. Lubsko, pow. żarski, woj. lubuskie. Archeologia Środkowego Nadodrza, t. VIII, s. 49.
 2012 
Studnie ze Stęszewa, pow. poznański. Przyczynek do badań nad okresem nowożytnym w Wielkopolsce. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 13, s.187-200.
 2012 
Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska birytualnego w Bilczewie, stan. 1, gm. Kramsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie (w:) Gorczyca K., Schellner K., Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Bilczewie, pow. Konin. Archeologiczne badania ratownicze na terenie odkrywki "Drzewce" KWB Konin, Konin 2012, s. 127-133, ryc. 9-12, s. 156-159.
 2013 
Drewniane toporzyska w świetle analizy surowcowej (w:) Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza. Biblioteka Studiów Lednickich Fontes, t. 2, red. P. Sankiewicz, A. M. Wyrwa, Lednica, s. 283-295.
 2013 
Wał wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy ul. Ks. Ignacego Posadzego 5 w świetle analizy surowcowej (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VIII (red. H.Kóćka-Krenz), s. 269-283.
 2014 
Wczesnośredniowieczne zabytki drewniane z Wolina w świetle analizy surowcowej (w:) Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, (red. B. Stanisławski, W. Filipowiak), Origines Polonorum, tom VII, s. 171-194.
 2014 
Analiza dendrologiczna prób drewna (w:) Dębski A. Wczesnośredniowieczna osada w Wilenku, gm. Szczaniec, wraz z pozostałościami osadnictwa nowożytnego. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2. Via Archaeologica Posnaniensis, źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 10, s. 131.
 2015 
Analiza dendrologiczna próbek drewna i węgli drzewnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008-2013), (w:) Czarnówko, stan. 5 (część 1), red. J. Andrzejowski, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus V, Lębork - Warszawa, s. 145-174.
 2016 
Elementy gospodarki, wykorzystywanie drewna (w:) Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych (red. M. Brzostowicz) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 17, s. 57-63.
 2016 
Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych (w:) Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych (red. Krzyszowski A., Pawlak P.) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 18, s. 283-284.
 2016 
Użytkowanie drewna (w:) Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie, (red. M. Szmyt), Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, t. VI, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 365-369.
 2016 
Analiza dendrologiczna prób węgli drzewnych ze Szczepidła, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, stan. 17 (w:) Przemysław Makarowicz, Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą. Poznań, seria Archaeologia Bimaris, monografie, tom 9, s. 521-526.
 2016 
Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (w:) Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje (red. Zbigniew Kobyliński) Archeologica Hereditas 07, Prace Instytutu Archeologii UKSW, s. 231-246.
 2017 
Wyniki badań dendrologicznych prób drewna, (w:) Staromiejski kościół farny pw. Najświetszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne, red. K. Socha, J. Sójkowska-Socha, Kostrzyn nad Odrą, s. 193-197.
 2018 
Drzewca włóczni w świetle analizy surowcowej (w:) Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa. Biblioteka Studiów Lednickich, Fontes 1, s. 253-268.
 2019 
Wykorzystywanie surowca drzewnego, (w:) Santok, strażnica i klucz Królestwa Polskiego. Wyniki badań z lat 1958-1965, (red. K. Zamelska-Monczak), Instytut Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 226-241.
 2020 
Skład taksonomiczny prób drewna i węgli drzewnych z cmentarzysk kultury pomorskiej Kaszub i Kociewia, (w:) P. Fudziński, Między Słupią a Wierzycą, cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia, Muzeum Archeologiczna w Gdańsku, s.151-158.
Artykuły zbiorowe
 1993 
Stępnik T., Krenz M., Rezler A.
Cmentarzysko ludności kultury grobów kloszowych w Biedrusku-Glinnie, gm. Suchy Las, woj. poznańskie, stan. 76. Próba zastosowania metod archeologii molekularnej, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. II, s. 77-102.
 1995 
Masełkowska-Stępnik E., Stępnik T.
Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z Grodziska Wlkp.., gm. Loco, woj. poznańskie – przyczynek do badań nad historycznym kaflarstwem wielkopolskim, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 3, s. 239-244.
 1996 
Krąpiec M., Makowiecki D., Michczyński A., Nowaczyk B., Pazdur A., Pazdur M., F., Polcynowie I. i M., Stępnik T., Suchorska-Rola M., Rola J.
Drugi sezon interdyscyplinarnych badań na stan. 1 w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie (1993), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 4, s. 24-58.
 1996 
Krenz M., Stępnik T.
Wyniki badań wczesnośredniowiecznej osady i cmentarzyska szkieletowego przy zbiegu ulic Garbary i Stawnej w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 4, s. 121-143.
 2006 
Makohonienko M., Koszałka J., Noryśkiewicz B., Stępnik T., Szmyt M.
Szata roślinna Wzgórza Prokopiaka i jego okolic – możliwości i ograniczenia studium paleobotanicznego (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Poznań, t. I, s. 81-86.
 2007 
Pawlak E., Stępnik T.
Przedmioty drewniane, (w:) Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny, Poznań, s. 193-194.
 2009 
Stępnik T., Dębski A., Bujak A.
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 51 w Plewiskach, gm. Komorniki . Osada kultury pomorskiej i osada z fazy b wczesnego średniowiecza, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. X, s. 65-86.
 2009 
Stępnik T., Dębski A.
Sprawozdanie z badań archeologicznych późnośredniowiecznej osady rycerskiej w Żernikach- Jaryszkach, woj. wielkopolskie, gm. Kórnik, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. X, s. 207-217.
 2010 
Chłodnicki M., Stępnik T.
Królewski kurhan w Hagar el-Beida, Archeologia Żywa, nr 4(50), s. 20-25.
 2012 
Drzewiecki M., Stępnik T.
Kordofan w ogniu, Archeologia Żywa nr 2 (60), s. 22-25.
 2012 
Drzewiecki M., Stępnik T.
Sudan nieznany, Archeologia Żywa, nr 3 (61), s. 36-39.
 2012 
Drzewiecki M., Stępnik T.
Abu Mereikh - twierdze pogranicza, Archeologia Żywa nr 4 (62), s. 39-41.
 2012 
Drzewiecki M., Stępnik T.
Fortresses of Sudan Project. Abu Sideir case study. SUDAN & NUBIA Bulletin No. 16, p. 96-99.
 2012 
Stępnik J., Stępnik T.
Sprawozdanie z badań archeologicznych cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, pow. poznański. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 13, s. 54-59.
 2013 
Chłodnicki M., Stępnik T.
Hagar el-Beida 1. Excavations of the "royal" tumulus (No. 10) in 2010. Polish Archaeology in the Mediterranean 22 (research 2010), s. 309-319.
 2013 
Żurawski B., Stępnik T., Drzewiecki M., Badowski T., Cedro A., Molga K., Solarska K., Włodarski T.
Banganarti and Selib. Season 2010. Polish Archaeology in the Mediterranean 22 (Research 2010), s. 273-294.
 2013 
Stępnik T., Stępnik J.
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Lubochni, stan. 28, gm. Gniezno. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 14, s. 73-79.
 2014 
Krzyszowski A., Michalak A., Stępnik T.
Średniowieczny miecz z elementami pochwy znaleziony w Buku, w Wielkopolsce. Zeszyt Historyczny Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, R. 2014, s. 28-32.
 2014 
Drzewiecki M., Stępnik T.
Fortified Sites at the Mouth of Wadis Case Study of Abu Sideir and Abu Mereikh in the Fifth Cataract Region. ETUDES et TRAVAUX, t. XXVII, s. 95-119.
 2014 
Stępnik T., Kucypera P., Pudło P., Rybka K.
Early-medieval sword from Koninko, Kornik Community, Wielkopolskie Voivodship, "Acta Militaria Mediaevalia" t. X, s. 143-159.
 2014 
Krzyszowski A., Michalak A., Stępnik T.
A medieval sword with remains of a scabbard excavated in Buk in Greater Poland, "Acta Militaria Mediaevalia" t. X, s. 173-189.
 2014 
Stępnik J., Stępnik T.
Cmentarz epidemiczny z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 15, s. 255-262.
 2014 
Stępnik T., Kośko A., Szmyt M.
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice - Wzgórze Prokopiaka, tom IV (red. Kośko A., Szmyt M.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 457-469.
 2016 
Stępnik J., Stępnik T., Wrzesińska A.
Nowożytny cmentarz przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 17, s. 83-96.
 2017 
Stępnik T., Szmyt M., Żurkiewicz D.
Use of Wood in Yampil Barrow Complex Funerary Rituals IV-II mill. BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 22:2017, s. 126-165.
 2018 
Kordowska M., Kowalska K., Stępnik T.
Analizy dendrologiczne węgli drzewnych z cmentarzyska w Łęgonicach Małych, stan. II (w:) Łęgonice Małe, stan. II, cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, tumus VII (red. J. Andrzejowski), s. 112-113.
 2019 
Stępnik T., Michalak A., Gruszka B.
Analiza dendrologiczno-formalna przedmiotów drewnianych (w:) Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku, stan. 1 i 2. Wyniki badań archeologicznych i środowiskowych, red. B. Gruszka, Monografie wczesnośredniowieczne tom IV, Zielona Góra, s. 93-106.
 2019 
Stępnik T., Rola J.
Mielerz ze stanowiska 40 w miejscowości Skórka, woj. wielkopolskie. Przyczynek do dziejów produkcji węgla drzewnego, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 55, s. 217-231.
Jakub Stępnik
 2012 
Dom na cmentarzu, Archeologia Żywa nr 4 (62), s. 42-43.
 2012 
Historia w 3D, Archeologia Żywa, nr 4 (62), s. 47.
 2013 
Cmentarzysko ciałopalne społeczności łużyckich pól popielnicowych w Palędziu, stan. 13, gm. Dopiewo, pow. poznański. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t.14, s. 17-37.
 2016 
Dwa groby ciałopalne ludności kultury jastorfskiej w Komornikach, stan. 37, pow. poznański. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 17, s. 49-57.