PUBLIKACJE .
Tomasz Stępnik
1993
Z badań nad osadnictwem w rejonie Starego Miasta w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania nr 3-4, s. 336-342.
1995
Skład taksonomiczny węgli drzewnych z osady nawodnej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1)., Acta Universitatis Nicolai Copernici, archeologia XXIV, z. 287, s. 103-106.
1996
Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego, Studia Lednickie, t. 4, s. 261-296.
1996
Zewnętrzny mur obronny miasta przy zbiegu ulic Stawnej i Garbary, Kronika Miasta Poznania, z. 1:1996, s. 152-158.
1996
Baszta armatnia przy ulicy Koziej, Kronika Miasta Poznania, z. 1:1996, s. 261-263
1997
Średniowieczny most-grobla z Góry, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1 – w świetle badań dendrologicznych, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. VIII, s. 183-191.
2001
Skład taksonomiczny prób drewna i węgli drzewnych z Kowalewka, stan. 12, gm. Oborniki (W:) Kowalewko 12, cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego t II Wielkopolska, cz. 3.
2005
Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska w Stroszkach, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 40, s. 402.
2006
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych z obiektów wziemnych. Podstawy oceny funkcjonalnej (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka t. I, s. 265-268.
2007
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 65 przy ul. Drukarskiej w Koninku, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. VIII, s. 185-198.
2007
Przedmioty metalowe, (w:) Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny, Poznań, s. 173-188.
2007
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka t. II, s. 249-255.
2007
Identyfikacja taksonomiczna węgli drzewnych ze stan. 42 (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka t. III, s. 371-373.
2008
Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Kramarskiej w Poznaniu w 2004 r., Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. IX, s. 195-211.
2008
Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Za Bramką w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. IX, s. 213-228.
2008
Rycerze okrągłego stożka, Archeologia Żywa nr 1(40), s. 37-39.
2009
Elitarne cmentarzysko z przełomu XI/XII wieku w Koninku, stan. 65, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XV, s. 265-304.
2009
Cmentarz elit, Archeologia Żywa nr 1(41), s. 26-29.
2009
W malowanym Chróstniku, Archeologia Żywa nr 2(42), s. 25-28.
2009
Groble z Żuławki Małej w świetle analizy dendrologicznej, [w:] Późnoneolityczny węzeł komunikacyjny w strefie środkowej Noteci (Żuławka Mała, gm. Wyrzysk), red. J. Rola, Poznań, s. 120-126.
2009
Ruiny Koloseum w Al-Dżam, Archeologia Żywa nr 3(43), s. 4-5.
2009
Koniec świata w gminie Duszniki, Archeologia Żywa nr 3(43), s. 34-37.
2009
Przygoda z wrakami Bałtyku, Archeologia Żywa nr 4(44), s. 58-61.
2009
Pogańska dzikość w kościele, Archeologia Żywa nr 5(45), s. 4-5.
2009
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Podrzewia stan. 33, gm. Duszniki, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. X, s. 157-168.
Artykuły zbiorowe
1993
Stępnik T., Krenz M., Rezler A.
Cmentarzysko ludności kultury grobów kloszowych w Biedrusku-Glinnie, gm. Suchy Las, woj. poznańskie, stan. 76. Próba zastosowania metod archeologii molekularnej, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. II, s. 77-102.
1995
Masełkowska-Stępnik E., Stępnik T.
Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z Grodziska Wlkp.., gm. Loco, woj. poznańskie – przyczynek do badań nad historycznym kaflarstwem wielkopolskim, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 3, s. 239-244.
1996
Krąpiec M., Makowiecki D., Michczyński A., Nowaczyk B., Pazdur A., Pazdur M., F., Polcynowie I. i M., Stępnik T., Suchorska-Rola M., Rola J.
Drugi sezon interdyscyplinarnych badań na stan. 1 w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie (1993), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 4, s. 24-58.
1996
Krenz M., Stępnik T.
Wyniki badań wczesnośredniowiecznej osady i cmentarzyska szkieletowego przy zbiegu ulic Garbary i Stawnej w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 4, s. 121-143.
2006
Makohonienko M., Koszałka J., Noryśkiewicz B., Stępnik T., Szmyt M.
Szata roślinna Wzgórza Prokopiaka i jego okolic – możliwości i ograniczenia studium paleobotanicznego (w:) Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Poznań, t. I, s. 81-86.
2007
Pawlak E., Stępnik T.
Przedmioty drewniane, (w:) Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny, Poznań, s. 193-194.
2009
Stępnik T., Dębski A., Bujak A.
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 51 w Plewiskach, gm. Komorniki . Osada kultury pomorskiej i osada z fazy b wczesnego średniowiecza, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. X, s. 65-86.
2009
Stępnik T., Dębski A.
Sprawozdanie z badań archeologicznych późnośredniowiecznej osady rycerskiej w Żernikach- Jaryszkach, woj. wielkopolskie, gm. Kórnik, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. X, s. 207-217.
Ważniejsze opracowania wykonane w Pracowni Archeologicznej Uni-Art
2005
Stępnik T., Pawlak P., Mikuła R.
Opracowanie wyników prac archeologicznych prowadzonych w z wymianą uzbrojenia w ulicy Kramarskiej w Poznaniu. Maszynopis w dokumentacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
2005
Stępnik T., Pawlak P., Anders M.
Opracowanie wyników prac archeologicznych prowadzonych w z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Za Bramką w Poznaniu. Maszynopis w dokumentacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
2005
Stępnik T.
Sprawozdanie z prac archeologicznych związanych z rozbudową stadionu miejskiego przy ulicy Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu. Budowa i trybuny wraz z rozbiórką części istniejących. Prawa bateria dołączona Fortu VIII. Maszynopis w dokumentacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
2006
Stępnik T., Pawlak P., Bujak A.
Opracowanie wyników prac archeologicznych prowadzonych w związku z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Krakowskiej w Poznaniu. Maszynopis w dokumentacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
2006
Stępnik T., Pawlak P., Bujak A.
Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowiskach 12 i 13 w Gądkach, gm. Kórnik. Maszynopis w dokumentacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
2007
Stępnik T., Pawlak P., Bujak A., Zusopulu-Bleja K.
Opracowanie wyników prac archeologicznych prowadzonych w związku z wymianą uzbrojenia w ulicy Łąkowej w Poznaniu. Maszynopis w dokumentacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.